ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ IMEI ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਇਹ ਜਾਂਚਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣਾ IMEI ਨੰਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਬਲਾਕ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 15 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਪਛਾਣ (ਆਈਐਮਈਆਈ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਆਈਐਮਈਆਈ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ (ਆਈਐਮਈਆਈ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ) ਆਪਣੇ ਫੋਨ (ਆਈਐਮਈਆਈ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ) ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਮ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਦੇ ਆਈਐਮਈਆਈ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ - ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ 3-5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੈਕੰਡ-ਹੈਂਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਫੋਨ ਦੇ ਆਈਐਮਈਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫੋਨ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਕੰਡ-ਹੈਂਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।