Khung mô hình cho hạ tầng viễn thông di động

Quy định về viễn thông theo truyền thống là trách nhiệm của Khối thịnh vượng chung, nhưng chính phủ Tiểu bang và Lãnh thổ của Úc cũng đóng một vai trò quan trọng khi nói đến cơ sở hạ tầng viễn thông.

AMTA đã phát triển một mô hình cải cách Nhà nước và Lãnh thổ, tám sáng kiến được thiết kế để thúc đẩy quy định thực hành tốt nhất để phê duyệt phát triển và nhiệm kỳ cho cơ sở hạ tầng viễn thông di động.

AMTA khuyến khích chính quyền Tiểu bang và Lãnh thổ xem xét và viết lại các quy tắc lập kế hoạch của họ để đảm bảo rằng chúng phù hợp với quy định thực tiễn tốt nhất được nêu trong các cải cách được đề xuất trong mô hình này.

Xem toàn bộ tài liệu Triển khai Khung mô hình cơ sở hạ tầng viễn thông di động tại đây.