Μεταρρυθμίσεις αρμοδιοτήτων και ασυλιών των μεταφορέων

Η πρώτη δόση των μεταρρυθμίσεων των αρμοδιοτήτων και ασυλιών ολοκληρώθηκε με την καταχώριση του Κώδικα πρακτικής για τις τηλεπικοινωνίες 2021 και Τηλεπικοινωνίες (Εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης) Τροποποιητικός καθορισμός 2021 στο Ομοσπονδιακό Μητρώο Νομοθεσίας στις 8 Νοεμβρίου 2021.

Η περίληψη των αλλαγών που εισάγονται από τις πράξεις έχει ως εξής:

Κώδικας πρακτικής

  • Συγκέντρωση των όρων του αερομεταφορέα που αφορούν την ασφάλεια και τη λειτουργία σε ένα νέο κεφάλαιο.
  • Νέα απαίτηση για τους μεταφορείς να παρέχουν στους ιδιοκτήτες γης πιστοποιητικά εγκατάστασης που ισχύουν για ορισμένους τύπους εγκαταστάσεων.
  • Επέκταση των υποχρεώσεων τήρησης αρχείων για τους μεταφορείς σχετικά με το βάθος των υπόγειων εγκαταστάσεων κατά τη στιγμή της εγκατάστασης.
  • Νέα απαίτηση για τους μεταφορείς να αποσύρουν τις ειδοποιήσεις για ακυρωμένες δραστηριότητες.
  • Νέα εξουσία που επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης να παραπέμπουν ένα θέμα στον Διαμεσολαβητή του κλάδου των τηλεπικοινωνιών
  • Συμπερίληψη χρονικού πλαισίου εντός του οποίου οι αερομεταφορείς πρέπει να παραπέμπουν τις αντιρρήσεις που ζητήθηκαν από τους ιδιοκτήτες γης στον Διαμεσολαβητή του κλάδου των τηλεπικοινωνιών.

 

Καθορισμός εγκαταστάσεων χαμηλών επιπτώσεων (LIFD)

  • Αύξηση του μέγιστου μήκους προεξοχής των κεραιών από 3 σε 5 μέτρα,
  • Αύξηση της μέγιστης διαμέτρου ενός ραδιοεπικοινωνιακού πιάτου από 1,8 μέτρα σε 2,4 μέτρα,
  • Τροποποίησε τους ισχύοντες όρους επέκτασης πύργων ώστε να συμπεριληφθούν εμπορικές περιοχές και να επιτραπούν μεταγενέστερες επεκτάσεις πύργου μέχρι αθροιστικού μέγιστου ύψους 5 μέτρων- και
  • Αύξησε το μέγιστο όριο όγκου συνεγκατάστασης σε εμπορικές περιοχές από 25% σε 50%.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να ενημερώνεστε για τις πρόσθετες μεταρρυθμίσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα DepartΥποδομών, Μεταφορών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επικοινωνιών